Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Zespółu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2011-12-08.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-02-18.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Część informacji umieszczone jest jako skany w formacie PDF, które nie są odczytywane przez systemy wspomagające osoby niepełnosprawne. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Mariusz Czaplicki, dostepnosc@pomologia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 464 80 70 lub 77 464 80 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-060 Prószków, ul. Pomologia 11
Tel.: +48774648070
E-mail:
Strona internetowa: www.pomologia.pl

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkoła im. Józefa Warszewicza w Prószkowie mieści się w 2 budynkach szkoły i internatu:

 • Budynek szkoły Zespołu położony jest w Prószkowie przy ul. Pomologia 11
 1. Do budynku prowadzą trzy wejścia ( wejście główne, wejście od strony internatu, wejście od strony parku). Wejście od strony internatu jest wyposażone w podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami wraz z miejsce do parkowania. Przestrzenie komunikacyjne budynku częściowo wolne od barier poziomych (komunikacja pozioma tylko na parterze szkoły). Komunikacja pionowa utrudniona ze względu na brak podjazdów dla osób z wózkami oraz wind pomiędzy kondygnacjami.
 2. Budynek nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
 3. Przed wejściem do budynku szkoły zamieszczony jest numer telefonu 77 464 80 70, który umożliwia osobom niepełnosprawnym kontakt z sekretariatem szkoły w celu obsługi petenta. Pomocą osobom niepełnosprawnym służą pracownicy obsługi i administracji.
 4. Do budynku można wejścia z psem asystującym.
 5. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani innych urządzeń wspomagających słyszenie.
 6. Brak w budynku oznaczeń w alfabecie Braillea.
 7. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. Zapewniona jest osobom ze szczególnymi potrzebami ewakuacja lub ich uratowanie w inny sposób – komunikaty dźwiękowe
 8. Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami zapewniona obsługa na parterze budynku.
 • Budynek internatu położony jest w Prószkowie przy ul. Pomologia 12
 1. Wejście do budynku jest wyposażone w podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami. Komunikacja wewnątrz budynku jest utrudniona ze względu na występujące bariery poziome i pionowe (schody, progi w drzwiach).
 2. Budynek nie posiada windy.
 3. Do budynku można wejścia z psem asystującym.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani innych urządzeń wspomagających słyszenie.
 5. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

 

Asystenci osób z niepełnosprawnościami

 • Zgoda Marek
 • Czaplicki Mariusz
 • Kędzia Agnieszka
 • Jagiełło Agnieszka

Do obowiązków Asystentów osób ze szczególnymi potrzebami należą:

 • zapoznanie się ze sprawami interesantów,
 • kontakt z osobą wyznaczoną do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w wydziale merytorycznym,
 • doprowadzenie interesanta do miejsca obsługi,
 • odprowadzenie interesanta do drzwi wyjściowych,
 • zachowanie w tajemnicy spraw poruszanych przez interesanta,
 • pomoc w przypadku ewakuacji tych osób.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przy załatwianiu spraw w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem telefonicznie 77 464 80 70, 77 464 80 84, e-mail:  lub listownie, z wyłączeniem sytuacji nagłych.